Algemene voorwaarden

Home/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2020-01-25T10:27:01+00:00

Algemene Voorwaarden
Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van SimpelHuishoudboekje.FAMILY in relatie tot haar producten aangeboden op SimpelHuishoudboekje.FAMILY of afgeleiden daarvan. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling via eerdergenoemde site(s), houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen
1.1 Alle aanbiedingen op SimpelHuishoudboekje.FAMILY zijn vrijblijvend en SimpelHuishoudboekje.FAMILY behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

1.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief BTW.

1.3 Betaling kan plaatsvinden op een van de manieren zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere betalings- en bestelvoorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld extra kosten voor een bepaalde betalingsvariant.

1.4 Een overeenkomst komt definitief tot stand na acceptatie van uw bestelling door SimpelHuishoudboekje.FAMILY en zodra uw betaling op de daartoe aangegeven rekening van SimpelHuishoudboekje.FAMILY definitief is bijgeschreven.

1.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is SimpelHuishoudboekje.FAMILY gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

1.6 Een definitieve overeenkomst betreft het – niet exclusieve en niet overdraagbare – gebruiksrecht om de overeengekomen software gedurende de overeengekomen periode te mogen gebruiken. Het betreft uitdrukkelijk niet het intellectueel of industrieel eigendomsrecht. Een exacte omschrijving van dit gebruiksrecht wordt u ter acceptatie getoond, dus voordat u de betreffende software installeert.

2 Bestelling annuleren
2.1 Op digitale producten vanSimpelHuishoudboekje.FAMILY geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

3 Intellectuele eigendomsrechten
3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de software, documentatie en/of diensten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van SimpelHuishoudboekje.FAMILY en worden slechts aan u ter beschikking gesteld voor de overeengekomen periode. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op het intellectueel eigendomsrecht.

3.2 SimpelHuishoudboekje.FAMILY garandeert dat de aan u geleverde software geen inbreuk maakt op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

4 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
4.1 SimpelHuishoudboekje.FAMILY is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende software.

4.2 SimpelHuishoudboekje.FAMILY is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen, registratiecodes en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van SimpelHuishoudboekje.FAMILY.

4.3 Correspondentie en/of levering van de bij de software behorende registratie- en activeringscodes, vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het aan SimpelHuishoudboekje.FAMILY verstrekken van uw actuele emailadres en juiste betalingsgegevens. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en hierop draaiende programma’s als firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat door SimpelHuishoudboekje.FAMILY aan u verstuurde berichten u ook kunnen bereiken.

4.4 Indien uw emailadres wijzigt, dient u ervoor te zorgen dat SimpelHuishoudboekje.FAMILY hiervan direct op de hoogte wordt gesteld. U kunt uw persoonlijke gegevens aanpassen via www.SimpelHuishoudboekje.family. Schade die voortvloeit uit het niet of niet tijdig melden van emailadreswijzigingen komt voor uw rekening.

5 Overmacht
5.1 SimpelHuishoudboekje.FAMILY kan in geval van overmacht de uitvoering van uw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat SimpelHuishoudboekje.FAMILY verplicht is tot schadevergoeding. SimpelHuishoudboekje.FAMILY dient u in dat geval hiervan schriftelijk of per email op de hoogte te stellen.

5.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan SimpelHuishoudboekje.FAMILY kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar (volgens de wet) toerekenbare schuld.

6 Diversen
6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd blijkt met toepasselijk Nederlands recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en door SimpelHuishoudboekje.FAMILY worden vervangen door een nieuwe vergelijkbare bepaling.

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.3 Alle geschillen tussen partijen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Deze voorwaarden zijn op www.SimpelHuishoudboekje.family beschikbaar voorafgaand aan en op het moment dat u een product bestelt. SimpelHuishoudboekje.FAMILY behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen en deze op de website te publiceren.